Vår verksamhet

Vindkraftkommunen Götene

dtBird systemets komponenter

Montering av dtBird systemet

dtBird systemet installerat

dtBird systemets internetanslutna dator

dtBird systemet, visning och demonstration

Lic-avhandling med titeln Windpower ownership in Sweden - business models and motives, på Lunds Tekniska Högskola

Lic-avhandling med titeln Windpower ownership in Sweden - business models and motives, på Lunds Tekniska Högskola

Goa, Indien. Alan Rocha föreläser.

Goa, Indien. Tore kontrollerar föreläsningen.

Goa, Indien. föreläsning.

Goa, Indien. studiebesök till hybrid system.

Goa, Indien. diplom till delatagare.

Vindform Vindbruk

VÅR VERKSAMHET

2018

Januari. Väntar på att få ansökan och MKBn för Vindpark Vikbolandet godkänd av länsstyrelsen i Östergötland. Ansökan lämnades in i april och kompletteringar den 6 december 2017. 


2017

December. De tolv kompletteringar som länsstyrelsen krävt för Vikboland Vind lämnades in den 6 december.


Oktober. Länsstyrelsen kräver kompletteringar på 12 punkter av Vikboland Vinds ansökan, bland annat en naturvärdesinventering, en arkeologisk utredning och en kartläggning av befintliga och eventuella framtida havsörnsbon.


Juni. Medverkade på World Wind Energy Conference som pågick 12-15 juni i Malmö, bland annat med presentationen ”The Swedish certificate system – disaster for lokal windpower owners” den 14 juni.

April. Ansökan om miljötillstånd för Vindpark Vikbolandet, med 12 stora vindkraftverk, lämnades in till länsstyrelsen i Östergötland. 


2016

Oktober. Deltar i vindkraftskonferens WWEC2016 i Tokyo den 31/10 - 1/11 och håller en presentation med rubriken "On the rocks-projects in Scandinavia. Deltar även i konferensen om Community power i Fukushima den 3/11 med presentationen "PPP-model for community windpower".


September. Förhandling om Vindpark Marviken hålls på Björnö marina den 7-8 september. Mark- och miljdomstolen i Växjö avkunnar dom i ärendet den 18 november. 


Augusti. Mark- och miljödomstolen beslutade att inte ge Boge Vindbruk AB prövningstillstånd, vilket innear att MMDs dom står fast och att Vindpark Boge inte får lov att byggas. 


Juni. Den 2 juni kom Mark- och miljödomstolen dom för Vindpark Boge. Det blev avslag igen. Det motiverades med att en vindpark skulle påverka det havsörnsrevir som finns i närheten av projektområdet, vilket skulle strida mot artskyddsförordningen.  Boge Vindbruk AB överklagade domen, genom sitt juridiska ombud advokat Magnus Fröberg, till Mark- och miljööverdomstolen.

 

April. Den 21 april hölls förhandlingar med Mark- och miljödomstolen om Vindpark Boge i bygdegården i Othem.


2015

 

September. Miljöprövningsdelegationen avslår för andra gången Boge Vindbruk ABs ansökan om att få bygga en vindpark med sju vindkraftverk i anslutning till Cementas kalkbrott och fabrik i Slite. Bolaget har överklagat avslaget till Mark- och miljödomstolen.


Vindform arrangerar ytterligare en visning av fågelskydssystemet dtBird i Lundsbrunn den 10 september, för ett 30-tal deltagare. Ecocom redovisar resultaten från de tre månader, juni-augusti, som dtBird har varit i drift. Systemet har fungrat som avsett, inga kollisioner har inträffat. 


Juli. Konsortiet Vindpark Marviken lämnar in ansökan om tillstånd till vattenverksamhet till mark.och miljödomstolen i Växjö, för tillstånd att bygga upp till 14 vindkraftverk i vatten, öar, uddar och skär utanför Marvikens numera nedlagda kraftverk.

 

Maj. Vindform arrangerar tillsammans med miljökonsultbolaget Ecocom AB i Kalmar, en demonstration av fågelskyddssystemet dtBird med ett efterföljande seminarium.

Evenemanget äger rum i Lundsbrunn i Västergötland, där Svensk Vindkraftförenings tidigare ordförande Lennart Blomgren lånat ut ett av sina verk för installation av systemet.

 

April. Oxfordförlaget Routledge publicerar en ny bok på engelska, Wind Power Projects - Theory and Practice.

 

Januari. Vindkraft i teori och praktik kommer ut i sin tredje upplaga, med omslag från Näsudden på Gotland med den nya generationens vindkraftverk.

 

2014

 

December.  Boge Vindbruk AB, där Vindform AB är delägare, vinner målet i mark- och miljööverdomstolen när det gäller tolkningen av artskyddsförordningen. Domen kom den 22 december, som en fin julklapp. Bolaget fick hjälp av GVP - Gotlands Vindelproducenters förening - att driva processen.

 

Oktober. Befinner mig fyra veckor i Kavalla i Grekland, fram till 15 november, på ett stipendium från Författarförbundet, för att skriva boken Centralbyråkraterna och vindkraften - inkompetens eller konspiration? inspirerad av egna och andras erfarenheter av centrala myndigheters behandling av vindkraftsärenden.

 

Tidningen Svensk Vindkraft publicerar krönikan De har makt utan politiskt ansvar som handlar om biokraterna, dvs biologbyråkraterna på länsstyrelser och andra statliga myndigheter som har makt utan politiskt ansvar, och som stoppar många vindkraftsprojekt med ytterst svaga argument.

 

Studieresa till Spanien för att göra ljudmätningar på systemet dtBird på en vindpark utanför Zaragoza. Det visar sig att varningsljudet inte är hörbart en kilometer från vindkraftverket. På cirka 500 meters avstånd är ljudet hörbart, men inte mätbart, det hörs därför att det är en ren ton. Varningssignalen ljuder i sex sekunder. Systemet har godkänts av myndigheter i Spanien, Frankrike, Italien, Grekland, Polen, Norge och USA. 

 

Augusti. Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län avslår Boge Vindbruks ansökan om att bygga en vindpark i Boge på Gotland. Motiveringen är att vindparken kan skrämma bort örnar från området. Fram till 2012 häckade ett havsörnspar i utkanten av projektområdet, men har inte häckat där sedan dess. Det är första gången en vindpark fått avslag på grund av obebodda örnbon. Boge Vindbruk har erbjudit sig att installera ett tekniskt system, dtBird, som förhindrar att fåglar kolliderar med vindkraftverk. När en örn (eller annan stor fågel kommer inom 200 meter från ett vindkraftverk avger systemet en varningssignal. Om fågeln inte ändrar flygriktning avger systemet en kraftigare signal när den kommer närmare än 100 meter. Om den inte vänder då heller stängs vindkraftverket av så att rotorn stannar. Miljöprövningsdelgationen motiverar sitt avslag dels med att örnar kan skadas när de kommer för nära vindkraftverkets rotor, vilket ju inte är sant, dels med att varningssignalen kan skrämma bort örnar så att de inte vill häcka i området, vilket de alltså inte har gjort de senaste åren. Boge Vindbruk har överklagat miljöprövningsdelegationens avslag.

 

Juli. Boken Windpower Ownership in Sweden - business models and motives kommer ut på förlaget Routledge i Oxford. Tvåårsgränsen för ansökan om miljötillstånd för Vindpark Boge passeras. Rekord?

 

Juni. Boge Vindbruk överklagar Mark och miljödomstolens beslut. Tillsammans med nio andra vindkraftsprojektörer verksamma på Gotland anlitades miljöjuristen Magnus Fröberg, som i överklagandet hävdade att artskyddsförordningen inte är tillämpbar i detta fall. Mark- och miljööverdomstolen beviljade prövningstillstånd. Ärendet kommer förhoppningsvis att avgöras under hösten.

 

Maj. Mark och miljödomstolen i Nacka avslår Boge Vindbruks ansökan om dispens från artskyddsförordningen, trots att det havsörnspar som tidigare häckat nära projektområdet flyttat därifrån. Förslaget att använda systemet dtBird, som genom varningssignal förhindrar kollissioner mellan fåglar och vindkraftverk, avslås med motiveringen att varningssignalen innebär ett avsiktligt skrämmande av örnar, vilket strider mot artskyddsförordningen.

 

Januari. Byggnadsnämnden  i Region Gotland (dvs kommunen) tillstyrker Vindpark Boge, ett projekt som drivs av bolaget Boge Vindbruk, där Vindform AB är en stor delägare. Miljöprövningsdelegationens beslut dröjer.

 

2013


Oktober. Den 25 oktober beslöt Högsta Domstolen att avslå Naturvårdsverkets ansökan om prövningstillstånd. ReWind Vänerns projekt på Stenkalles grund vann därmed laga kraft. Under den långa prövningsprocessens gång hade vindkraften tyvärr också förvandlats från ett stekhett till ett iskallt investeringsobjekt, vilket riskerar att innebära att Naturvårdsverket trots allt lyckats hindra eller i vart fall ytterligare försena projektet på Stenkalles grund och därmed också den alltmer brådskande omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige.

 

Den 11 oktober presenterade jag min Lic-avhandling med titeln Windpower ownership in Sweden - business models and motives, på Lunds Tekniska Högskola. Avhandlingen är skriven på engelska (240 sidor) och kommer även att publiceras som bok av det engelska förlaget Routledge nästa år.

 

Augusti. Naturvårdsverket överklagar Mark- och Miljööverdomstolens beslut att inte ge Naturvårdsverket prövningstillstånd för överklagandet av mark och miljödomstolens tilstånd till ReWind Vänern AB att bygga en vindark på Stenkalles grund i Vänern.  Naturvrdsverkets agerande och motiv för detta är helt obegripliga, och en analys av denna statliga myndighets agerande, "Klimatpolitikens dödgrävare", publiceras i tidningen Svensk Vindkraft nr 4/13.

 

Juli. Medverkade i seminariet Hur kan en smartare vindkraftsutveckling bidra till jobb, tillväxt och lokal nytta? tilsammans med Annika Helker Lundström, Svensk vindenergi, Eva Vitell, VAttenfall, Gustav Ebenå, Energimyndigheten, samt två politiker. Det hela arrangerades av Vindkraft Öst från Energikontoret i Mälardalen. Det var ett välbesökt seminarium, som kom att handla mest om den svåra och segdragna processen med tillståndsansökningar.

 

2012


November. Besök i Cleveland, Ohio och Ann Arbor Michigan. I Cleveland höll jag tillsammans med Åke Pettersson Frykberg, som båda driver företaget ReWind Offshore AB, en föreläsning på Case Western Reserve University om projektering av sjöbaserad vindkraft. I Ann Arbor deltog vi med en presentation om miljöpåverkan från sötvattensbaserd vindkraft på ett tvådagarsseminarium arrangerat av the Great Lakes Wind Colloborative i Ann Arbor.​


Oktober. Möte angående bygdemedel från Vindpark Boge i Boge församlingshus lördagen den 13 oktober i Boge församlingshus. Förhandlingar med Mark- och miljödomstolen om projektet ReWind Vänern 4-5 oktober. ​​


​September. Ett antal förslag till motioner, som blev resultatet av den så kallade motionskiosken på den nationella vindkraftskonferensen i Kalmar i maj, skickas till riksdagens ledamöter i näringsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, samt till respektive partikansli. ​Motionsförslag​.


Juli. Boge Vindbruk AB, där Vindform är delägare, lämnade in ansökan m miljötillstånd för en vindpark på ca 30 MW i Boge på norra Gotland (se www.bogevindbruk.se) ​


Juli. Deltar i World Wind Energy Conference i Bonn, Tyskland, med två presentationer, Dissemination of windpower knowledge och Community ownership models.

Medverkade även till bildandet av ett globalt nätverk för lokalt ägd förnybar energi. ​


Maj. Moderator på seminarium om ägarformer på Nationella Vindkraftskonferensen i Kalmar (se www.natverketforvindbruk.se).

Studenter från SLU presenterar Vindkraftsplan för Malmö kommun på konferensen.                                                               


​April. Förlaget Elsevier i Oxford publicerar referensverket Comprehensive Renewable Energy. Sayigh, A (red). I volym 2, Wind Energy ingår kapitlet Wizelius, T. Design and implementation of a Wind Power Project (s 391-430).  Se www.elsevier.com​


Januari. Nya uppdaterade upplagor av handböckerna Vindkraft för lantbruk, Vindkraft tillsammans (kooperativ) och Lokalt ägd Vindkraft (för kommuner). De två senare distribueras av Energimyndigheten till samtliga kommuner i landet.  Mer info om handböckerna.

 

2011


Augusti-oktober. Undervisning på kursen Windpower Planning (15 hp)  som ingår i Masterprogrammet i Landskapsarkitektur på SLU i Alnarp.


Juni. ReWind Vänern AB lämnar in tillståndsansökan för en vindpark på Stenkalles grund i norra Vänern  till Mark- och miljödomstolen, se www.rewindenergy.se.


Maj. 11-12 Maj 2011. Håller seminarier om Lokalt ägande på den svenska vindkraftskonferensen i Kalmar. Studenter från SLU presenterar Vindkraftsplan för Malmö kommun på konferensen.


April. Den nyutkomna boken Wind Power Plants and Project Development belönas med första pris på den internationella konferensen Wind India 2011 i Chennai, där Global Wind Energy Council är medarrangör (mer om detta på sidan Böcker).


Mars. SLU beslutar att upprepa 2010 års succékurs på Alnarp om Windpower Planning. En ny Masterkurs ges alltså under september-oktober 2011.


Februari. Projektbolaget ReWind Vänern AB bildas för att förverkliga en ny vindpark på Stenkalles grund i Vänern.

 

2010


December. 15 december 2010. Kapitel om Vindkraftprojektering till referensverk om Förnybar Energi klar.

 

Kapitel 2.15 Design and Implementation of a Wind Power Project, som kommer att ingå i  ELSEVIER Encyclopedia on Renewable Energy, levererades till professor John Kaldellis, som är redaktör för volym 2 Wind Energy. Det är en vetenskapligt granskad referensbok som beräknas utkomma under 2012, då alla fyra volymer beräknas vara färdiga.


Sammanfattning av kapitlet, som är på sammanlagt 60 sidor:

With a skilful design, the power production of a wind power plant can be optimized, in terms of return on investment. To find the best configuration, good and reliable wind data is a necessary precondition. Then there are methods and tools to optimize the micro-siting of wind turbines. To implement a project it is also necessary to find investors.  These will demand a reliable documentation of all aspects of a project. In this chapter all stages in the project development process, what needs to be done and how to do it, are described.


9-11 december 2010. Fortsatt samråd Seawind Lake Vänern.

Samråd för projektet SeaWind Lake Vänern, med en utställning och föredragningar för intresserade på Sommarro golfs lokaler på gamla flygplatsen i Karlstad. Där hölls också ett fortsatt myndighetssamråd. Tillståndsansökan beräknas bli klar till 31 mars 2011.


9 december 2010. Medvind för Kalmar-kommuner.

Medvind för kommuner i Kalmar. Ett endagsseminarium om lokalt och kommunalt ägande av vindkraft. Ett 30tal deltagare från kommunala energi- och fastighetsbolag i länets 12 kommuner deltog i seminariet, som förhoppningsvis leder till ett gemensamt projekt som gör det möjligt för de kommunala bolagen i regionen att äga och driva vindkraftverk för egen förbrukning. Sveriges Radio gjorde en intervju, som kan avlyssnas på radions hemsida. Fler liknande seminarier kommer att arrangeras i Skåne, Västra Götaland och i Stockholm i januari-februari 2011.


6 december 2010. Ny befattning som Projektchef.

Projektchef i bolaget ReWind Offshore AB, med huvuduppgift at utveckla nya vindkraftsprojekt efter SeaWind Lake Vänern, som nu håller på att förverkligas. Se bolagets hemsida: www.rewindenergy.se


20 november – 3 december 2010. Vindkraftskurs i Indien.

Vindkraftskurs på NITTTR i Goa, Indien. NITTTR är en statligt institut för vidareutbildning av universitetslärare. Ett 30-tal lärare från olika universitet och technical colleges i Goa deltog i den veckolånga kursen.  Det var en fortsättning på ett samarbete som pågått sedan fem år, där tidigare kurser dock getts i formen distance-cum-contact, med indiska lärare på campus i Indien, och där jag medverkat via en kursplattform på Internet. Nu har NITTTR själv gjort motsvarande distanskursplattform, med samma kurser.


​15 november 2010. Ny bok publicerad i Indien.

Det indiska förlaget PHI Learning i Delhi ger ut boken Wind Power Plants and Project Development. Det är en tegelsten i folioformat, som väger ett drygt kilo, och som är riktligt illustrerad, helt i färg. Jag har skrivit boken tillsammans med professor Joshua Earnest, från NITTTR i Indien, som jag har samarbetat med sedan fem år tillbaka.


Det är en tung praktbok på 500 sidor med ett brett tvärvetenskapligt perspektiv, som behandlar alla aspekter på vindkraft, från teknik till ekonomi och projektering, med fokus på förhållanden i Indien. Den är endast tillgänglig på den indiska marknaden. Den som är intresserad av att se ett exemplar av boken kan vända sig till mig, via e-post exempelvis.


16 November 2010. Förslag till rekommendationer för lokal nytta av vindkraft.

På Nolia-mässan i Piteå presenterades ett förslag till rekommendationer för lokal nytta av vindkraft, se fil nedan, som nu är på remiss till den 21 december.  Synpunkter skickas till projektledaren Cicci Andersson från organisationen Hela Sverige ska Leva.


Arbetet med att ta fram rekommendation har ingått i ett projekt inom Nätverket för Vindbruk, och Statens Energimyndighet har bidragit till finansieringen. Arbetsgruppen som formulerat rekommendationerna har bestått av företrädare för såväl vindkraftbolag, kommunala och lokala intressegrupper samt LRF, och verksamma i olika delar av Sverige:


·         Cecilia Andersson, Hela Sverige ska leva

·         Roland Lundqvist, Medvind Västerbotten

·         Christer Nilsson, Kraftö AB

·         Staffan Magnusson, Förenade Vindbyar

·         Lars Påfvelsson, LRF Västergötland

·         Nils Johan Ingvar-Nilsson, LRF

·         Tomas Palmgren, Sveriges Vattenkraftskommuner

·         Tore Wizelius, Vindform AB

 

Huvudtanken i förslaget är att projektörer ska erbjuda lokalbefolkningen i områden där vindkraft planeras att bli delägare i vindkraften. Rekommendationerna blev klara 2011 och finns på www.helasverige.se


4-6 november 2010– studieresa till Fehmarn i Tyskland och Köpenhamn.

En kort men lärorik studieresa avslutade kurser Windpower Planning (15 hp) som pågått på SLU i Alnarp från slutet av augusti till början av november. Bussen med de 18 kursdeltagarna och lärarna avgick på torsdag kväll från Malmö till Burgh på Fehmarn. På fredagen gjordes studiebesök på olika vindparker på denna helt platta ö, som raskt passeras av de flesta turister på väg söderut, från Puttgaden, men som på somrarna drar massvis av tyska turister som vill bada i denna del av havet. De senaste åren har flera generationsskiften ägt rum, då gamla vindkraftverk bytts ut mot nya effektivare. Det finns restriktioner när det gäller hur höga verken får vara, men eftersom ön är helt platt och gränsar till vatten behöver verken inte vara höga för att producera bra. I samband med generationsskiftet har de olika vindkraftparkernas ägare, samtliga lantbrukare och näringsidkare från ön, tillsammans byggt en ny transformatorstation och därifrån en 130 kV-ledning till fastlandet. I denna station kunde vi konstatera att just denna dag samtliga vindkraftverk gick för full effekt, vilket ofta är fallet på denna blåsiga ö.


På lördagen tog oss bussen till Köpenhamn, där vi efter en god lunch förevisades Avendöre vindkraftpark, där det idag finns två stycken 3.6 MW-verk från Siemens.


9 oktober 2010. Vindkraft på Kolmården.

Informationsmöte om vindkraft på Kolmårdens djurpark, arrangerad av den ekonomiska föreningen Kolmårdsvind. Lokalen närmast fullsatt, med ytterst intresserade åhörare, spännande föreläsare samt en handfull politiker som gärna vill ha vindkraft i kommunen.


28 augusti – 6 november 2010. Vindkraftskurs på SLU.

Institutionen för landskapsarkitektur anordnade för första gången en kurs i vindkraftsplanering på Master-nivå för sina studenter. Kursen gavs på engelska, ägde rum på Alnarp och hade 18 deltagare, med Karin Hammarlund som kursansvarig och Jenny Nord som engagerad lärare. Själv deltog jag både i planeringen av kursen och i undervisningen, med ett tiotal föreläsningar, WindPRO workshops och med handledning av projektgrupper. Malmö stad var uppdragsgivare för studenternas projekt, och de presenterade ett antal mycket snyggt utformade och väl producerande vindkraftsanläggningar i olika delar av Malmö, samt även en för SLU Alnarp.


1 juli 2010. Vindform AB startar ett nytt bolag, Boge Vindbruk AB.

Bolaget har säte på Gotland. Det ägs och drivs av Vindform tillsammans med Krister och Markus Ehrenpil från Stockholm. Bolagets syfte är i första hand att genomföra vindkraftsprojekt på Gotland.


8 juni 2010 Skånes Energiting.

Föredrag om Lokalt ägd vindkraft på Skånes Energiting i Malmö.


 

2009​


November. Föredrag om lokalt ägd vindkraft på Uthållig kommun.

Den 10-11 november hölls ett nationellt arbetsmöte för Uthållig kommun i Linköping, med ca 400 deltagare för att diskutera lokala och regionala energifrågor. Deltog där i seminariet Kommunägd vindkraft som pågick i fyra timmar, dels med ett föredrag om vindkraft - lokalt ägande och nytta, dels som ledare för gruppdiskussioner om hur kommuner kan investera i vindkraft.


Maj. Utbildningskonsult i Peking.

En intensiv period i Beijing, där jag deltog i ett antal seminarier på CEPRI, China Electric Power Research Institute, om hur en effektiv utbildning av vindkraftsprojektörer skulle kunna organiseras, samt ett antal presentationer om detta för vindkraftsföretag verksamma i Kina. Det resulterade i att CEPRI köpte material till åtta stycken distanskurser, som ska översättas till kinesiska och där deras personal ska utbildas för att undervisa på dessa kurser. 2011 undervisade 21 kinesiska lärare dessa kurser.


I materialet ingår även en beskrivning av vindkraftens utveckling i Kina, skriven 2009, som kan läsas här. Klicka!


Januari. Lunds Tekniska Högskola.

Våren 2009 började jag jobba på en lic-avhandling på Lund Tekniska Högskola, på avdelningen för Miljö- och energisystem. Arbetstiteln är Windpower ownership models, escape from the market.

Detta forskningsprojekt har jag sedan dess jobbat med på halvtid.

 

2008


Hösten 2008.​

Tjänstledig på heltid från Högskolan på Gotland, där arbetsförhållandena ledde till en längre sjukskrivning under våren, på grund av stress orsakad av förhållandena på arbetsplatsen, enligt sjukintyget. Kombinationen av för mycket jobb, dåliga chefer och två intrigerande kolleger ledde till att jag packade ihop mina saker och lämnade Högskolan, tillsammans med ungefär hälften av mina dåvarande kolleger, som i stället började jobba i vindkraftsbranschen.  Efter en lång semester skrev jag under hösten tretton kapitel till boken Wind Power Plants and Project development, som till slut kom ut sent på hösten 2010, på förlaget Prentice Hall India, PHI.


Jag började också jobba med projektet Lokalt ägd vindkraft, som finansierades av Energimyndigheten, inom ramen för Nätverket för vindbruk.


Vindform AB

Banérgatan 79 | SE 115 53 Stockholm | Sweden

Tel: +46-(0)70-650 69 83 | E-mail: tore@vindbruk.org

VAT-nr: SE556785563901


Website by haarla.se